zaměření polohopisu a výškopisu (výstupy ve formátu DGN, DWG, PDF)

vytyčení prostorové skladby stavebního objektu dle projektové dokumentace

zaměření skutečného provedení liniové stavby (přípojka plynu, vodovod, kanalizace), včetně akceptace správci inženýrských sítí

vytyčení liniové stavby dle projektové dokumentace

zaměření skutečného provedení stavby (výstupy ve formátu DGN, DWG, PDF), včetně odeslání
do datového skladu JDTM ZK a akceptace

pasporty prvků mobiliáře a jejich implementace do GIS