chystám se koupit, prodat, směnit, darovat část pozemku

•• potřebuji vyhotovit geometrický plán pro rozdělení pozemku

zadávám projektování nového rodinného domu

•• potřebuji zaměření polohopisu a výškopisu pozemku, na němž bude nový dům stát

projekt budovy je hotov, potřebuji před stavbou její přesné vytyčení v terénu

•• potřebuji vytyčení stavebního objektu

mám dostavěn nový rodinný dům chatu, garáž, dokončil jsem přístavbu těchto budov, chystám se kolaudovat

•• potřebuji vyhotovit geometrický plán pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí

mám k novému domu zbudovány přípojky plynu, vodovodu, kanalizace

•• potřebuji zaměření skutečného provedení některé z těchto inženýrských sítí

neznám přesný průběh hranic svého pozemku v terénu, chci svůj pozemek oplotit a stavební úřad mě vyzval k vytyčení hranic

•• potřebuji v terénu provézt vytyčení hranice pozemku

mám na svém pozemku zbudovány drobné stavby, stání pro vozidla, ČOV, studny, stavební úřad po mě požaduje geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby

•• potřebuji zaměření skutečného provedení stavby
.
.
.

nemám průběh hranic svého pozemku veden v katastrální mapě s centimetrovou přesností, ale přesnost je dle dřívějšího způsobu evidence nemovitostí metrová, se sousedem se shoduji, že tuto nepřesnost chceme odstranit

•• potřebuji geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
.

ke své nemovitosti přistupuji po cizím pozemku, přes cizí pozemek mám vedeny inženýrské sítě, vodovod, mám na cizím pozemku umístěnu studnu, s vlastníkem pozemku jsem dohodnut na zřízení věcného břemene

•• potřebuji vyhotovit geometrický plán pro zřízení věcného břemene k části pozemku