geometrický plán pro
rozdělení pozemku

geometrický plán pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí

geometrický plán pro zřízení věcného břemene k části pozemku

geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků

vytyčení hranice pozemku

poradenství v oblasti katastru nemovitostí

.
.