zaměření polohopisu a výškopisu

vytyčení stavebního objektu

zaměření skutečného provedení liniové stavby (přípojka plynu, vodovod, kanalizace),
včetně akceptace správci inženýrských sítí

zaměření skutečného provedení stavby (studna, ČOV, stání pro vozidlo, drobné stavby),
včetně vyhotovení dokumentace pro stavební úřad