zaměření polohopisu a výškopisu (výstupy ve formátu DGN, DWG, PDF)

vytyčení prostorové skladby stavebního objektu dle projektové dokumentace

vytyčení liniové stavby dle projektové dokumentace

vytvoření digitálního modelu terénu, vytvoření řezů modelu terénu, výpočet kubatur zeminy

zaměření skutečného provedení liniové stavby (přípojka plynu, vodovod, kanalizace), včetně akceptace správci inženýrských sítí

zaměření skutečného provedení stavby (výstupy ve formátu DGN, DWG, PDF), včetně odeslání
do datového skladu JDTM ZK a akceptace

zaměření prostorové polohy jeřábové dráhy